บทความ

กราฟเปรียบเทียบรายได้ ประจำปี 2557-2561

รูปภาพ
เปรียบรายได้ (บาท) ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ประจำปี 2557 - 2561

ผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ประจำปี 2557-2561

รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต


ผู้เข้าชมจากการซื้อบัตรสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ประจำปี 2557-2561


กราฟ เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้เข้าชมฟรี ประจำปี 2557 - 2561

รูปภาพ
กราฟ เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้เข้าชมฟรี ประจำปี 2557 - 2561

กราฟ เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้เข้าชมฟรี ประจำปี 2557 - 2561

รูปภาพ
กราฟ เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้เข้าชมฟรี ประจำปี 2557 - 2561